ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง นายทะเบียนและอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการดีเด่น เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 129

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ เข็ม 2 ของนักเรียน ม.ปลาย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

โคงการ gen z gen y gen ไหนก็ควรรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโคงการ gen z gen y gen ไหนก็ควรรู้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกท่านครับ

กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม ถึง วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ผู้สมัครหาเสียงและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งของกรรมการนักเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง Link ไปในไลน์กลุ่มห้อง  

การจัดหาเก้าอี้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดเขียนมือซ้าย

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดหาเก้าอี้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดเขียนมือซ้าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนของนักเรียน

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/64

โรงเรียนจึงขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมประชุมออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙:๐๐ น. ซึ่งจะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานกับท่านผู้ปกครองเพื่อนัดหมายการประชุม โดยใช้ Meeting ID และ Passcode ของอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้อง

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ อาจารย์นุสรา มูหะหมัดและนางสาวทัศนีย์ บุตราช บุคลากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตประสานมิตรวิจัย ครั้งที่ 1 “วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาภายใต้ความปกติวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น