รับสมัครนักเรียนเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL Application Essentials

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโยีสารสนเทศ เปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL Application Essentials ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการอบรมใน วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 22 ส่วนต่อเติม ชั้น 2 (สงวนสิทธิ์เฉพาะ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เท่านั้น) เนื้อหาของหลักสูตรฯ ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงาน (Office Applications) ได้แก่ 1. Word Processing (โปรแกรม MS Word) 2. Spreadsheets (โปรแกรม MS Excel) 3.

เชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สร้างภูมิและลดภาวะความรุนแรงของโรค) โรงพยาบาล CGH สาขาพหลโยธิน ในราคาเข็มละ 330 บาท สมาชิกในครอบครัวสามารถฉีดได้ในราคาเดียวกัน ( Influenza virus vaccines ) 2023 Southern hemisphere 1. A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09-like strain 2. A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like strain 3. B/Austria) /1359417/2021-like virus 4. B/Phuket/3073/2013-like virus แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ม.ต้น  คลิก และ แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิก

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงใจ โชว์ทะเล,  อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์,  อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์,  อาจารย์ศุภษิกานต์ ลบบำรุง,  อาจารย์นุสรา มูหะหมัด อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี JSSE Journal of Science & Science Education ปีที่ 6 เล่มที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2566) : 74-90 เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้สะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรมที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมแนะนำตัวคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. งานคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมแนะนำตัวคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ได้กล่าวแนะนำคณะทำงาน ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ แข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาภายนอก

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ แข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมค่ายวิชาการเรียนรู้แบบสาธิตคิดแบบ Active

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเรียนรู้แบบสาธิตคิดแบบ Active โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจาก SMART-i CAMP มาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิิดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียนใหม่

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. (กิจกรรมหน้าเสาธง) อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ พร้อมให้โอวาทแก่ นักเรียนในการเรียน รวมทั้งได้แนะนำอาจารย์ใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และอาจารย์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ สนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก    

การประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. การประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พ.ต.อ.ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุม พร้อม คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครู พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ณ ห้องประชุมระฆังเงิน ชั้น 2 โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การสร้างความสุขในที่ทำงานยุคใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวคิดต่างๆ แก่บุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสาธิต 3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปรับปรุงห้องล้างจานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร

การปรับปรุงห้องล้างจานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์อาหาร โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงห้องล้างจาน ติดตั้งซิงค์ล้างจานชนิดสแตนเลส และวางระบบสุขาภิบาลภายในห้องล้างจานใหม่ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน และติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารด้านหน้าศูนย์อาหาร

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงหลังคาทางเดิน เข้า-ออก ประตูด้านหลังโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวก กันแดด กันฝน ให้กับนักเรียน และทาสีพื้นบริเวณโรงเรียน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และน่าอยู่ให้กับนักเรียน

กิจกรรมประกวดการจัดทำการนำเสนอ ชีวประวัติสุนทรภู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการจัดทำการนำเสนอ ชีวประวัติสุนทรภู่ เนื่องใจวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 “ชีวประวัติ อรรถาธิบาย สไตล์ครูกวี” รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ ส่งแข่งรายการกรมพลศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำค่ะ❕🏊‍♀️🌊😺 ประจำปีการศึกษา 2566 เเบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ ✌🏻 – รุ่นอายุตั้งแต่ 12 แต่ไม่เกิน 13 ปี – รุ่นอายุตั้งแต่ 14 แต่ไม่เกิน 15 ปี – รุ่นอายุตั้งแต่ 16 แต่ไม่เกิน 18 ปี สำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจ สามารถเเสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครผ่าน google forms เเละ เข้าร่วม open chat ได้เลยค่ะ!!! 🙌🏻 มาสมัครกันเยอะๆน้า

รับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอล ส่งแข่งรายการกรมพลศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอลค่ะ‼️🏀💨😺 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททีมชาย และ ทีมหญิง เเบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจ สามารถเเสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครผ่าน google forms เเละ เข้าร่วม open chat ได้เลยค่ะ!!! 🙌🏻 มาสมัครกันเยอะๆน้า

รับสมัครนักกีฬากรีฑาส่งแข่งรายการกรมพลศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักกีฬากรีฑาค่ะ‼️🏃🏼‍♀️🏃💨😺 ประจำปีการศึกษา 2566 เเบ่งเป็น 4 รุ่นอายุ – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี – รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี สำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจ สามารถเเสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครผ่าน google forms เเละ เข้าร่วม open chat ได้เลยค่ะ!!! 🙌🏻 มาสมัครกันเยอะๆน้า

รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลส่งแข่งรายการกรมพลศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด่วนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลส่งแข่งรายการกรมพลศึกษาค่ะประจำปีการศึกษา 2566 -ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี สามารถเเสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครผ่าน google forms เเละ เข้าร่วม open chat!!! มาสมัครกันเยอะๆน้า *หากนักเรียนผู้ใดสนใจสามารถกรอก google forms เพื่อรับคิวอาร์โค้ดเข้าopen chat *หลังเข้าopen chat สามารถมาซ้อมที่โรงเรียนตั้งแต่เวลา 16.00 น. ซ้อมในวันเวลาราชการเท่านั้น เพื่อเตรียมตัวคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม

กิจกรรมวันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. บริษัทรับกำจัดยุงทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออกภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

การปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง 21 ห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการจัดกิจกรรมของนักเรียน

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การปรับปรุงลูกระนาดชะลอความเร็วรถภายในโรงเรียนและถนนด้านหลังโรงเรียน พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมภายในโรงเรียนและถนนด้านหลังโรงเรียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้ถนนสัญจรให้กับนักเรียน

การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การปรับปรุงพื้นสนามกีฬาบริเวณหน้าอาคารสาธิต 1 (สนามบาสเกตบอล) เพื่อใช้สำหรับเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าและออกกำลังกาย พร้อมทั้งปรับปรุงทางเดินเข้าโรงอาหาร หน้าอาคารสาธิต 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนเพิ่มขึ้น

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ฝ่าย และบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมแนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ วัดปัญญานันทาราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนและจัดกิจกรรมอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก และ ชมภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด คลิก

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค หัวหน้ากลุ่มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม ENGLISH DAY CAMP 2023

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ENGLISH DAY CAMP 2023 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. กลุ่มงานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565” โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้นิมนต์พระอาจารย์ จำนวน 3 รูป เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักธรรมคำสอนและอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นราธิป แก้วทอง และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลเกียรติคุณ “รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566”

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน บรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก