งานเกษีย­ณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เก็บไว้ในความทรงจำ ผูกพันตลอดไป”

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมงานเกษีย­ณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เก็บไว้ในความทรงจำ ผูกพันตลอดไป” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งการจัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อที่จะสะท้อนถึงความรัก ความปรารถนาดี และความตระหนักในคุณความดี ที่ผู้เกษียณทุกท่านได้สั่งสมมา โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ ณ หอประชุมภัทรมหาราช ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.40 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความระลึกถึงคุณความดี และเป็นการแสดงความขอบคุณ การปฏิบัติงานตลอดเวลารับราชการ โดยใน ปี 2565 มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดยภายในพิธีได้มีการแสดงของอาจารย์และนักเรียน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุดเบญจรพีลาเจ้า และการแสดงของคนโขนยุคใหม่…วัยแสบ แซ่บจี๊ด ชื่อตอน “ยกทัพจองถนน…ยกรบจองน้องสีดา” ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#1 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#2 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#3 คลิก

การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และอาจารย์ชิดาพันธุ์ มูลผล โดยมีนักเรียนที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 62 คน ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและโดยรอบโรงเรียน โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานอาคารและสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการชี้แนะ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารของอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-14.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะปอดอักเสบ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พ.ต.อ.ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ และโรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ทางสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ และนายบุญเสริม สุขพลกิจ ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบ 5 วิชาสามัญ ได้แก่ – ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 4-31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รับสมัครจำนวนจำกัด 1,000 คน เท่านั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5448340 ฝ่ายวิชาการ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาดนตรีสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123    

คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้เข้าทำการเยี่ยมเยือนโรงเรียน และได้ทำการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนอาจารย์ และผู้แทนนักเรียน ในประเด็นด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีประดับอินธนู เครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) CR : ภาพถ่ายโดย อาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสี และงานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการใน 7 สาขาวิชา จัดการแข่งขันโดย กลุ่ม TCASTER ร่วมกับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (B2S) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ PM Talent Show

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน งานคณะกรรมการนักเรียน ได้จัดโครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ พัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ชื่นชอบหรือมีความถนัด และยังช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมช่วงพักกลางวัน เวลา 12.10-13.00 น. ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-23 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพถ่ายเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน “SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022”

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน “SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 ณ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการ การดำเนินงาน และการพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และผู้แทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13 แห่ง โดยได้ดำเนินการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิก  

กิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ได้จัดกิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเปาโล ได้ให้เกียรติบรรยายและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 นางสาวกัญญาภัทร อิทธิพงศ์เมธีม, นางสาวจารัญดา อินอัญชัญ, นางสาวณัฐชยา สุวาทิน, นางสาวธัญพิชา ชื่นสมบัติ และนางสาวณัชชา สงวนพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุกันกระแทกเคลือบด้วยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์\หรับการยืดอายุกล้วยหอมทองหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จัดโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://npht.phtnet.org/ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 นายยงธนัต บุญรุ่ง, นางสาวกวีศิลป์ ศุขเขษม, นางสาวชนนิกานต์ ถวิลการ, นางสาวญาณิศา ชินโสตร์ และนางสาวณัฐวดี แก้วกำเนิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Dye Removal from the Fabric Dyeing Process Wastewater by Municipal Solid Waste Fly Ash blended with Nano-TiO2 ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 11th International Conference on Materials Science and Technology, 29-31 August 2022 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ https://www.mtec.or.th/msat-11/ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 นายกันตณัฐ จุลละทรัพย์, นายพลัฏฐ์ รื่นจิตร, นายรัชพล สาวแดง และนางสาวสุธาสินี ศรีหงส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The Development of Nano-TiO2 Coated Koh Kret Pottery Surface for Dye Removal from the Dyeing Process Wastewater by the Photocatalytic ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 11th International Conference on Materials Science and Technology, 29-31 August 2022 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ https://www.mtec.or.th/msat-11/

กำหนดเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ WALK-IN

กำหนดเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ WALK-IN วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร บริการฉีดวัคซีนโดย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ และนายบุญเสริม สุขพลกิจ

ผู้ชนะเลิศ กิจกรรมการเเข่งขัน ROV SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอเเสดงความยินดีกับ ทีม น้องรันโสดนะ ผู้ชนะเลิศ จากกิจกรรมการเเข่งขัน ROV SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้ 1.นายตรีรัฐ นนทลี ม.6/1 2.นายปฏิพล เสนาะ ม.6/1 3.นายศิลวัต กลัดทอง ม.6/1 4.นายยงธนัต บุญรุ่ง ม.6/1 5.นางสาวภานรินทร์ จุลเจือ ม.4/1 SATIT​ PHRANAKHON​ E-SPORT​ 2022 IG : @physical_education_satitpm Facebook : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

ทีมชนะเลิศ การเเข่งขัน ROV SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอเเสดงความยินดีกับ ทีม ปลากระป๋องบินได้ ผู้ชนะเลิศ จากกิจกรรมการเเข่งขัน ROV SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้ 1.ด.ช.มนัสนันท์ ยินดีกิจโกศล ม.3/4 2.ด.ช.จิรัฐ แสงชูโต ม.3/3 3.ด.ช.ศุภณัฐ วัฒนสุทธิกุล ม3/3 4.ด.ช.อธิษฐ์ แก้วจินดา ม.3/3 5.ด.ช.พีรทัศน์ ธรรมอัครวงศ์ ม.3/2 SATIT​ PHRANAKHON​ E-SPORT​ 2022 IG : @physical_education_satitpm Facebook : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการ “PLAN IDEA CLEAR ความรู้ฉบับ พ.ม.”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการ “PLAN IDEA CLEAR ความรู้ฉบับ พ.ม.” ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบ Online ระบบจะเปิดในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และจะปิดระบบ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น. รูปแบบของกิจกรรมเป็นการรับชมสาระความรู้ และทำแบบทดสอบใน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ – วิชาคณิตศาสตร์ – วิชาวิทยาศาสตร์ – วิชาภาษาไทย – วิชาภาษาอังกฤษ – วิชาสังคมศึกษา นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ E-Certificate ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม : คลิก

การมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “Changes : Sciences and Technology for Tomorrow” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศ คลิก ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ กรุงเทพฯ 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันเทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ กรุงเทพฯ 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเทนนิสเยาวชนศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันเทนนิสเยาวชนศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน 18th SCHOOLS TENNIS TOURNAMENT 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขัน 18th SCHOOLS TENNIS TOURNAMENT 2022

การจัดประชุม Case Meeting นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดประชุม Case Meeting นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนในด้านบุคลิกภาพและปัญหาด้านการเรียน โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งโรงเรียน ได้รวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการพัฒนานักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมวันแรก คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมวันที่สอง คลิก