กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (วันเข้าพรรษา)

เนื่องจากในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เป็นวันสำคัญทางศาสนา นั่นก็คือวันเข้าพรรษา ซึ่งชาวพุทธทุกคน
จะถวายเทียรจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เป็นประจำทุกปี ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการ
ทำนุบำรุงพระศาสนาและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยไว้

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม