สืบสานประเพณีลอยกระทง

ในวันลอยกระทงนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
  2. การประกวดนางนพมาศ
  3. การประกวดกระทง

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม