แจ้งกำหนดการรับสมัครบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

ด้วยวัดปัญญานันทาราม จะดำเนินการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

[รายละเอียด]