การแข่งขัน J-Pop Cover Dance

นายธนภัทร        หนูเอี่ยม    ม.๕/๓

นายนภัส            อจลบุญ     ม.๕/๓

น.ส.ชนกนันท์    แจ้งสุข      ม.๕/๓

น.ส.ศิริลักษณ์    วัชรวงษ์ไพบูลย์  ม.๕/๓

น.ส.ศุภวัลย์        สุวรรณประทีป   ม.๕/๓

น.ส.วริศราพร    นิติมงคลชัย       ม.๕/๓

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

การแข่งขันทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “เปิดเรือนยืนถิ่นศิลปะศาสตร์ (Open House)” เพื่อเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพทางด้านทักษะความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์