การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง (กลุ่มสาระศิลปะ)

นายวีรพงศ์ บุญเฉิด  ม.๔/๑
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ และทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

และน.ส.ปุณยวีร์  ขนอม  ม.๔/๑
ได้รับรางวัลชมเชย และทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท

การแข่งขันทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “เปิดเรือนยืนถิ่นศิลปะศาสตร์ (Open House)” เพื่อเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพทางด้านทักษะความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร