รายชื่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 คน
1.นางสาวกรกมล โชติบุตร
2.นางสาวพรรวินท์ บุญจง
3.นายวรเมธ อุดมประเสริฐดี
4.นายกิติธัช จรินโท