ผลการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) (วันวิชาการ)

ผลการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) (วันวิชาการ) [download]

๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต

๔. รางวัลชมเชยโรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์)

๕. รางวัลชมเชยโรงเรียนประชาภิบาล