รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม

ขอแสดงความยินดี

นางสาวณิชากร  ปราบศรีภูมิ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ ๖/๒

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑

กีฬากอล์ฟประเภททีม

กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖  “เจียงฮายเกมส์”

ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]