พิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน ONET 100 คะแนนเต็ม

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน ONET 100 คะแนนเต็ม ในงานสายสัมพันธ์ พ.ม. (ราตรีเหลือง-ชมพู) “สายใยรัก” พ.ศ. 2562

ด.ช. กาลวีตะวัน หมายมั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ด.ญ. แทนรักษ์ ปูรณานุนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ด.ญ. ปาณิศา ทัพพวิบูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายเศรษฐวุฒิ ยงสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6