พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พ.ศ. 2562

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พ.ศ. 2562
งานสายสัมพันธ์ พ.ม. ราตรีเหลือง-ชมพู “สายใยรัก” 

นางสาวณิชากร ปราบศรีภูมิ รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

นายศักดิพงศ์ ศรีมงคล รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น