ผลการประกวดมารยาท ครั้งที่ 3 วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร

ผลการประกวดมารยาท ครั้งที่ 3 วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active”
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธนินทรวิทยา โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. ด.ญ.ธฤษวรรณ ชูสอน
2. ด.ญ.อัญญาวีย์ คำพิกุล
3. ด.ญ.กนกวรรณ คำพา
4. ด.ญ.ศุภิสรา เหมือนนาค
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. ด.ญ.ฐิณิสตาร์ บุญเมือง
2. ด.ญ.ภรันดา กอมะณี
3. ด.ญ.วรณัน อิงคะกุล
4. ด.ญ.อนันตญา เรืองอ่อน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. ด.ญ.จิรัชญา กุลศรี
2. ด.ช.ภาสวิชญ์ ชุมทอง
3. ด.ญ.กชพร วิริยะบัณฑิต
4. ด.ช.พุทธิชาติ ศรีปรีชาชาญ