พิธีมอบโล่ การแข่งขันทางวิชาการ

พิธีมอบโล่

1. การประกวดร้องเพลง “ค่าน้ำนม”

2. การแข่งขันวิชาการ อาเซียนศึกษา

3. การประกวดการแต่งกลอน