ขอแสดงความยินกับอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ อ.อารีรัตน แสนคำ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561