การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี