การมอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบ Pretest 64

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน Pretest ม.1 ปีการศึกษา 2564 อันดับที่ 1 – 10  รายนามดังต่อไปนี้

 1. ด.ช.อติณัส ปัทมโยธิน อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 2. ด.ช.วัฒนณัฏฐ์ สุวรรณวุธ อันดับที่ 2  ได้รับเงินรางวัล 700 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 3. ด.ญ.ณัฐกานต์ รักษาชาติ อันดับที่ 3  ได้รับเงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 4. ด.ช.จิรันธนิน กิตติวัฒนาชัย  อันดับที่ 4  ได้รับเกียรติบัตร
 5. ด.ญ.นิสุตรี สีสอง  อันดับที่ 5  ได้รับเกียรติบัตร
 6. ด.ญ.ปวริศา เพชรแก้ว อันดับที่ 6 ได้รับเกียรติบัตร
 7. ด.ช.ชินดนัย ยังสว่าง อันดับที่ 6 ได้รับเกียรติบัตร
 8. ด.ช.กิตติพัทธ์ แซ่ค้อ  อันดับที่ 7 ได้รับเกียรติบัตร
 9. ด.ญ.อรกัญญา จันทะหา           อันดับที่ 7 ได้รับเกียรติบัตร
 10. ด.ญ.ชลธเนติ์ พรนิมิตรธรรม       อันดับที่ 8 ได้รับเกียรติบัตร
 11. ด.ช.นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ       อันดับที่ 8 ได้รับเกียรติบัตร
 12. ด.ญ.เปรมยุดา ภาณุมาศตระกูล   อันดับที่ 8 ได้รับเกียรติบัตร
 13. ด.ญ.ชนิภาพิชญ์ วรพจน์มงคล     อันดับที่ 9 ได้รับเกียรติบัตร
 14. ด.ช.พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์    อันดับที่ 9 ได้รับเกียรติบัตร
 15. ด.ช.สาริศ น้อยสุวรรณ             อันดับที่ 9 ได้รับเกียรติบัตร
 16. ด.ญ.ชมาห์ธรณ์ อึงสามภพ         อันดับที่ 10 ได้รับเกียรติบัตร