ขยายการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)