ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุธีร์ คำแก้ว และ อ.ชิดาพันธุ์ มูลผล การนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 11th National and 5th International PIM Conference 2021) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, จังหวัดนนทบุรี