ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, หน้า 101-114. ฐานข้อมูล TCI 2 เรื่อง “การพัฒนาวัสดุผสมจากแป้งข้าวเจ้าและเจลาตินที่สกัดได้จากหนังปลานิล (Oreochromis nicoticus)”