ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, หน้า 283-297. ฐานข้อมูล TCI 2 เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ทฤษฎีอะตอมฮโดรเจนของบอร์ห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนแบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)”