ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/64

โรงเรียนจึงขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมประชุมออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙:๐๐ น. ซึ่งจะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานกับท่านผู้ปกครองเพื่อนัดหมายการประชุม โดยใช้ Meeting ID และ Passcode ของอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้อง

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ อาจารย์นุสรา มูหะหมัดและนางสาวทัศนีย์ บุตราช บุคลากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตประสานมิตรวิจัย ครั้งที่ 1 “วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาภายใต้ความปกติวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์