ขอเชิญผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/64

โรงเรียนจึงขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมประชุมออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙:๐๐ น. ซึ่งจะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานกับท่านผู้ปกครองเพื่อนัดหมายการประชุม โดยใช้ Meeting ID และ Passcode ของอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้อง