กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม ถึง วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
ผู้สมัครหาเสียงและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งของกรรมการนักเรียน
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง Link ไปในไลน์กลุ่มห้อง