ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง นายทะเบียนและอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการดีเด่น เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 129