ขอแสดงความยินดี

  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2564