การจัดการสอบ Pretest แบบ Online

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดการสอบ Pretest แบบ Online ประเมินความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ ผ่านระบบ Online จำนวน1,000 คน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 และ ชั้น 4 อาคารสาธิต 3