การส่งผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (ATK) ของนักเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง การส่งผลตรวจการติดเชิ้อโควิด-19 (Antigen test kit หรือ ATK)

ของนักเรียนที่จะเข้าสอบในรอบโครงการพิเศษ (รอบโควตา)