ประกาศคะแนนแยกแผนการเรียนรายบุคคล นักเรียนชั้น ม.3

ประกาศคะแนนแยกแผนการเรียนรายบุคคล

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปีการศึกษา 25564

(คลิกที่รูปภาพ)