การประชุมกรรมการนโยบายโรงเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายโรงเรียน
โดยมี ท่าน รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ)
ณ ห้องประชุม 4701 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร