ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน

ได้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral Presentation)
หัวข้อ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4
วันที่ี 16-17 ธันวาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา