แผนผังอาคารสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

แผนผังอาคารสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร