การประชุมและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565