การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ วิทยาลัยครูพระนคร ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ วิทยาลัยครูพระนคร ประจำปี 2565
ได้รับเกียรติจาก ผศ.พูนเกียรติ ประถมบุตร เป็นประธานการประชุม กำกับ ติดตาม
การดำเนินงานของมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสาธิต 1