การเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดติดตั้งแผ่นอะคริลิคกั้นโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน ติดสติกเกอร์เว้นระยะห่างตามจุดนั่งพักผ่อนภายในโรงเรียน
และจัดโต๊ะเรียนให้มีการนั่งเว้นระยะห่างของผู้เรียน ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ
ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)