การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โดยมีท่าน พ.ต.อ.ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคม) เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู จำนวน 19 ท่าน
โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครู พิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ และโรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
ณ ห้องประชุม SAND BAY 2 โรงแรมครอสพัทยา พระตำหนัก จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)