การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) และงดการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) และงดการเรียนการสอน