การรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ชาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร
เรื่อง การรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ชาย
ให้ส่งใบสมัครรายงานตัว/พร้อมเงินบำรุง จำนวน 650 บาท
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2565
ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน (พี่กุ้ง/อ.สุวัตร์)