กิจกรรมการประกวดวาดภาพเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมการประกวดวาดภาพเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565
หัวข้อ “Change: Sciences and Technology on Tomorrow”
รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 สิงหาคม 2565
รับสมัครผ่าน qr code และส่งผลงานที่ได้ห้องพักครูวิทย์ อาคาร 1 ชั้น 1