กิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 และ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จัดกิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 คน ได้แก่
หมายเลข 1 นายภคภาส อัศวศิริวิลาศ ม.5/2
หมายเลข 2 นางสาวแพรชมพู ภูมิพัฒน์ ม.5/1
และหมายเลข 3 นางสาวชญาดา เทพพิทักษ์ ม.5/2
ซึ่งการเลือกตั้งประธานนักเรียนจะจัดให้มีการลงคะแนน ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามสิทธิและบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย