สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มอบสื่อการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game)
และได้มอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ณ ห้องสมุดโรงเรียน อาคารสาธิต 2
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game)
ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)