การแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคัดเลือก TCAS ล่าสุด พร้อมข้อมูลสำคัญของการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ศูนย์การศึกษาวิชาการสร้างสรรค์บัณฑิตน้อยดีเซ็นทรัลเลิร์น
ได้เข้าบรรยายแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคัดเลือก TCAS ล่าสุด พร้อมข้อมูลสำคัญของการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
รวมถึงหัวข้อที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ เริ่มวางแผนอนาคตล่วงหน้า
ซึ่งมีความสำคัญต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน