ประกาศผลการประกวด “สื่อสร้างสรรค์ จิตรกรสร้างสื่อ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกาศผลการประกวด
“สื่อสร้างสรรค์ จิตรกรสร้างสื่อ”
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
สร้างสื่ออินโฟกราฟิกในหัวข้อ “เอกลักษณ์ของภาษาไทย”
รางวัลชนะเลิศ
นายชวิน บริเวณไพศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงอรทัย เสียงดัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาววรางคณา ประสงค์ดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1