ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์อัคคชัย เจริญศุข  อาจารย์โสฬส พึ่งทัศน์  และอาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสี
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่ได้รับการตีพิมพ์บผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ
Journal of Modern Learning Development ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนกรกฎาคม 2565
หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเปียโน
The Developmentof Piano Playing Skills for Grade 8 Students by Online Learning with the Piano Application”