ประกาศผลการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศผลการประกวดวาดภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวข้อ “Change” ตอน Sciences and Technology on Tomorrow
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
**จะทำการมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลหลังจากการสอบกลางภาค**