โครงการประกวดขับร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
โดยได้ประกวดขับร้องในบทเพลงค่าน้ำนม แบ่งการประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก แสดงความสามารถทางการร้องเพลง และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที
ที่ควรแสดงต่อผู้มีพระคุณผ่านการประกวดร้องเพลง
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2
โดยผลการประกวดในแต่ละระดับชั้นมีดังต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ม.2/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงกวินทิพย์ ผลงาม ม.1/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงอรรจฉริยา ตุลวรรธนะ ม.1/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวประภาพร โพธิ์เงิน ม.6/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายถิรวิช จันทร์ขำ ม.6/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวธัญญลักษณ์ ชมดี ม.4/3