การแข่งขันกีฬา SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022

ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม และ วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬา SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022
โดยได้แบ่งการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่สนใจในกีฬา E-SPORT และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเกี่ยวกับกีฬาด้านนี้ให้เป็นนักกีฬาของโรงเรียน
เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา E-SPORT ต่อไป
ณ ห้องเรียน ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารสาธิต 1