การประชุมเตรียมความพร้อม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ” ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ” ประจำปีการศึกษา 2565
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1