นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 14 “MWIT Square14th”

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 14 “MWIT Square14th”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ทีม
โดยได้ทำการแข่งขันผ่านแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย ทั้งหมด 5 ชุดวิชา
ซึ่งทำการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
จัดการแข่งขันโดย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม