การจัดประชุม Case Meeting นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และระดับชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดประชุม Case Meeting นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนในด้านบุคลิกภาพและปัญหาด้านการเรียน โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งโรงเรียน
ได้รวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการพัฒนานักเรียน

ณ ห้องประชุมอาคารสาธิต 1 ชั้น 1
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก